Báo cáo tự đánh giá Quốc gia và Kế hoạch thay thế bằng khóa học SSVC

Báo cáo này nhằm làm rõ các lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị liên quan đến qui hoạch không gian cũng như luật qui hoạch đô thị Việt Nam 2009 đang lưu hành. Các tác giả đã chỉ ra mối liên hệ giữa gia tăng dân số, phát triển đô thị và chất lượng môi trường, xác định các thiếu sót trong qui hoạch môi trường và qui hoạch không gian, đề xuất giải pháp khắc phục.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu